Hoe we omgaan met privacy en gegevens

Privacy Verklaring 

De vertrouwelijkheid van gegevens die u aan ons verstrekt is belangrijk voor ons. Dat vertrouwen is bepalend voor de kwaliteit van onze dienstverlening aan u en uiteindelijk voor het succes van de logopedische behandeling in onze praktijk. Sinds 25 mei 2018 is er een nieuwe Europese Wet, de zgn. AVG ( Algemene Verordening Gegevensbescherming). In deze wet wordt geregeld hoe we op Europees Niveau omgaan met data zoals persoonsgegevens, privacy en de verwerking van deze gegevens. Ook zijn de eisen t.a.v. de beveiliging van persoonsgegevens aangescherpt en wordt in de wet beschreven welke rechten u heeft en welke plichten degene heeft die uw gegevens vastlegt en verwerkt. 

In deze privacyverklaring geven wij u informatie hoe wij uw gegevens behandelen en vertellen wij u over de rechten die u heeft. Door gebruik te maken van onze diensten en logopedische zorgverlening op of na 25 mei 2018, gaat u akkoord met onze privacyverklaring.

1. Informatie over de praktijk (verwerkingsverantwoordelijke)

Praktijknaam Salverda Logopedie
Telefoonnummer 06 33 986 200
Contactpersoon H. Salverda- van Veen
E-mailadres info@salverdalogopedie.nl
Website https://salverdalogopedie.nl/

 2. Doel en wettelijke basis voor de verwerking

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • het verwerken van uw intake voor, en bewaken van de voortgang van, een logopedische behandeling,
 • het op uw verzoek verwerken van gegevens in het kader van logopedische therapiesessies.
 • het voeren van correspondentie met u, het verstrekken van informatie aan u, of het financieel afhandelen van de behandeling.
 • het gedegen uitvoeren van een logopedische behandeling en daarbij behorende evaluaties en overleggen met derden
 • het (tijdelijk) overdragen van een logopedische behandeling aan een collega- logopedist van Salverda Logopedie i.v.m. waarneming of bij voortgang van de behandeling bij een andere behandelaar.
 • voor doelmatig beheer, beleid en logopedische zorgverlening
 • in het kader van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting (bijv. nieuwsbrief)
 • in het kader van klanttevredenheidsonderzoek.

Wij zullen uw gegevens niet gebruiken voor een ander doel dan hierboven beschreven, tenzij nadrukkelijk met u vooraf overeengekomen.

Het bewaren van deze gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen u en Salverda Logopedie. Ook dient de praktijk gegevens te bewaren om te voldoen aan wettelijke bepalingen rond vastleggen van medische handelingen en geldende bewaartermijnen.

3. Welke gegevens worden er opgeslagen en waar?

Van u worden contactgegevens en gegevens omtrent gezondheid opgeslagen. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het aanmeldformulier via onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.
Salverda Logopedie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@salverdalogopedie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Uw gegevens worden niet buiten de EU opgeslagen.

4. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Salverda Logopedie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Uw gegevens worden verwerkt door een aanbieder van medische software (een zogenaamde SaaS-applicatie). Deze aanbieder is gecertificeerd op het gebied van gegevensbescherming (ISO 27001 en NEN 7510). Uw gegevens worden beveiligd opgeslagen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@salverdalogopedie.nl.

5. Worden mijn gegevens aan derden verstrekt?

Salverda Logopedie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Salverda Logopedie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij wij u daartoe op voorhand om schriftelijke en / of mondelinge toestemming vragen. Uw toestemming wordt vastgelegd.

De logopedisten van Salverda Logopedie behandelen u volgens de beroepsnormen en richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie ( NVLF). De logopedist is verplicht tot rapportage aan de verwijzer in de volgende gevallen:

 • Indien de behandeling langer duurt dan 1 jaar.
 • Indien de behandeling wordt beëindigd of overgedragen.
 • Indien uw verwijzer expliciet vraagt om een terugkoppeling na het eerste logopedisch onderzoek  of alleen voor logopedisch onderzoek heeft verwezen.

Via het patiëntportaal kunt u zelf de rapportage inzien en downloaden. Het patiëntportaal is een beveiligde omgeving.

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Salverda Logopedie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

7. De bewaartermijn

Uw gegevens worden bewaard in overeenstemming met de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen voor medische dossiers ( 15 jaar) en de fiscale bewaartermijnen voor financiële gegevens. Na deze bewaartermijn worden uw gegevens (zowel op papier als digitaal) door ons vernietigd.

8. Welke rechten heeft u met betrekking tot de verwerking?

U heeft als betrokkene een aantal rechten met betrekking tot de door u verstrekte gegevens.

Het recht op…
Inzage in dossier U heeft het recht om uw medisch dossier in te zien en /of een papieren afschrift te vragen ( voor zover de privacy van een ander daar niet door wordt geschaad).
Rectificatie U heeft het recht om gegevens in uw medisch dossier te wijzigen.
Vernietiging U heeft het recht uw medisch dossier ( gedeeltelijk) te laten vernietigen binnen drie maanden na een schriftelijk verzoek daartoe. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@salverdalogopedie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Salverda Logopedie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via deze link of op telefoonnummer: 0900 – 2001 201.

It is geweldich wat in pear behannelingen al dien hawwe foar ús Arjen. Wat in ferbettering en wat fluch!

Thea van der Schaafmem fan Arjen en Douwe