Communicatie is de sleutel voor de ontwikkeling van ieder kind

Communicatie is onmisbaar, al vanaf het begin van ieder mensenleven. Door te communiceren maakt een baby contact met zijn omgeving. Als kind moet je kunnen communiceren om vriendschappen te leggen, om te leren, om je te kunnen uiten als je boos, blij of verdrietig bent.

Over communiceren kun je veel zeggen en er is behoorlijk wat voor nodig. Je moet bijvoorbeeld goed kunnen horen en alles goed kunnen begrijpen. Daarnaast moet je oogcontact kunnen maken, op je beurt kunnen wachten en kunnen luisteren. En ook voldoende duidelijk kunnen spreken, genoeg woorden kennen, zinnen kunnen maken en verhalen kunnen vertellen zijn belangrijk.

Niet gek dat daar soms wat mis gaat en communiceren niet heel vanzelfsprekend meer is.

Logopedische problemen

Spraak

Herken je dit?

‘Ik kan mijn zoontje niet verstaan, hij wordt dan boos’
‘Mijn dochter spreekt een aantal klanken niet uit’
‘Mijn kind slist’

Wat zijn spraak of articulatieproblemen?

– Vervangen/ weglaten van klanken
– Foutief uitspreken van klanken
– Onduidelijk of binnensmonds spreken.
– Slissen.
– De r niet kunnen zeggen.

Waarom is behandeling van een spraakprobleem belangrijk?

Wanneer uw kind niet goed wordt verstaan door uzelf of door anderen, kan dat leiden tot communicatieproblemen en frustraties. Spraakproblemen kunnen onderdeel zijn van een taalprobleem, maar dat hoeft niet.

Wat doet de logopedist?

Door behandeling bij de logopedist verbetert de verstaanbaarheid en verminderen frustraties. De logopedist leert uw kind spelenderwijs de diverse klank en klankeigenschappen aan en oefent deze in woorden, zinnen en tijdens spel. Van daar uit ontwikkelt uw kind weer zelfvertrouwen in het eigen spreken en durft hij het geleerde ook toe te passen in andere situaties, zoals thuis en op school.

Wat zijn spraakstoornissen bij een schisis?

Ook kunnen spraakproblemen ontstaan bij bijvoorbeeld een schisis (lip-/kaak-/-/gehemeltespleet, ook wel ‘hazenlip’). Door de schisis wordt het uitspreken van bepaalde klanken bemoeilijkt en heeft uw kind zich vaak een andere uitspraakgewoonte eigen gemaakt om dit te compenseren.

Wat doet de logopedist?

De logopedist leert uw kind de juiste uitspraak aan binnen zijn mogelijkheden zodat de verstaanbaarheid zo optimaal mogelijk is. Hierbij is vaak overleg met het behandelend schisisteam. Tevens zijn de logopedisten bij Salverda Logopedie gespecialiseerd in het behandelen van fonologische articulatiestoornissen en spraakstoornissen bij een schisis.

Taal

Herken je dit?

‘De leerkracht zegt dat mijn dochter niet vertelt tijdens de kring’
‘Ik heb twijfels of mijn kind alles goed begrijpt wat ik tegen hem zeg’

Wat zijn taalproblemen?

Er kunnen problemen optreden in het begrijpen van taal (taalbegrip) of uiten van taal (taalproductie).
– Taalbegrip: Uw kind begrijpt de leerkracht niet wanneer ze een opdracht geeft. Uw kind geeft niet adequaat antwoord op vragen. Uw kind begrijpt verhalen niet.
– Taalproductie: Uw kind heeft moeite met produceren of uiten van taal. Er kunnen spraakstoornissen optreden. De actieve woordenschat is onvoldoende, uw kind kent onvoldoende woorden en heeft moeite om dingen te benoemen. Er zijn problemen in de zinsbouw en het vertellen. Uw kind maakt bijvoorbeeld te korte zinnen of de volgorde klopt niet of uw kind maakt veel fouten in de zinnen. Bij problemen met vertellen, kan uw kind moeite hebben om zich te verwoorden tijdens een kringgesprek of om iets terug te vertellen wat het op school heeft beleefd.

Er kan sprake zijn van:
• Taalontwikkelingsstoornis, een zgn. TOS; de taalontwikkeling verloopt anders en is verstoord
• Taalachterstand; de taalontwikkeling laat een achterstand zien ten opzichte van leeftijdsgenootjes, bijvoorbeeld bij het leren van een tweede taal
• Verlate taalaanvang; de taalontwikkeling is later op gang gekomen, uw kind is later dan gemiddeld begonnen met praten

Waarom is behandeling van een taalprobleem belangrijk?

Vroegtijdige signalering en behandeling van taalproblemen is belangrijk voor de dagelijkse communicatie, het leren op school, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de spraak-taalontwikkeling en ook de leerontwikkeling van uw kind. Kinderen hebben een taalgevoelige leerperiode tot 6 à 7 jaar. In deze periode leren ze taal sneller en gemakkelijker. Vanaf groep 3 leren kinderen lezen en schrijven. Een goede basis in de spraak-taalontwikkeling is belangrijk om te leren lezen en schrijven. Problemen in de taalontwikkeling kunnen het leren lezen en schrijven bemoeilijken.

Wat doet de logopedist?

De logopedist behandelt de problemen in de spraak-taalontwikkeling van uw kind. U krijgt bijvoorbeeld oefeningen om de woordenschat te vergroten of opdrachten mee om het taalbegrip van uw kind te stimuleren. Ook geven we adviezen bij meertalig opvoeden zodat thuis het taalaanbod voor uw kind zo optimaal mogelijk is. Wanneer het spreken bij jonge kinderen nog niet voldoende op gang komt, kan de logopedist u ook al helpen door tips en adviezen hoe u zelf de spraak-taalontwikkeling op gang kunt brengen en kan al spelenderwijs de ontwikkeling worden gestimuleerd. Onze praktijk biedt tevens preverbale logopedie, logopedie voor jonge kinderen.

Stem

Herken je dit?

‘Mijn zoon is vaak zijn stem kwijt na een voetbalwedstrijd.’
‘De juf zegt dat de stem van dochter hees is.’

Wat zijn stemproblemen?

– Schorre of hese stem.
– Verkeerd stemgebruik
– Stemmisbruik
– Keelpijn na intensief stemgebruik.

Waarom is behandeling bij stemproblemen belangrijk?

Een schorre of hese stem kan ontstaan doordat uw kind de stem verkeerd gebruikt of overbelast. Denk daarbij aan het veel schreeuwen (bijvoorbeeld op het sportveld of het schoolplein) of door het veelvuldig nadoen van gekke stemmetjes. Vaak ontstaat daarbij teveel spanning in het keelgebied en worden de stembanden (stemplooien) en omliggende spieren overbelast. Op den duur kunnen dan stembandknobbeltjes ontstaan. Tijdige behandeling is belangrijk om zo verdere schade aan het stemapparaat te voorkomen.

Wat doet de logopedist?

De logopedist leert uw kind om de stem gezond te gebruiken en doet spelenderwijs oefeningen om het gezonde stemgebruik te trainen. Salverda Logopedie is gespecialiseerd in het behandelen van kinderheesheid.

Mondmotoriek

Herken je dit?

‘De tandarts zegt dat de tanden van mijn dochter scheef staan omdat ze duimt.’
‘Mijn zoontje zit altijd met de mond open voor de televisie’

Wat zijn problemen in de mondmotoriek en afwijkend mondgedrag?

– Slappe mondspieren
– Open mondgewoonte
– Mondademen
– Duimen, vingerzuigen, langdurig speengebruik
– Tongpersen

Wat is tongpersen?

Tijdens eten en drinken kan het voorkomen dat uw kind de tong tegen de voortanden of zijtanden duwt. Dit noemt men tongpersen. De tong is een zeer krachtige spier en is in staat de tanden naar voren of naar opzij te duwen. Door tongpersen kan een open beet, overbeet of kunnen diastemen ontstaan in het gebit.

Waarom is behandeling van problemen in de mondmotoriek belangrijk?

Een open mond, mondademen, zuiggewoonte en tongpersen hebben een nadelig effect op de ontwikkeling van de mondmotoriek. Een goede mondmotoriek is belangrijk voor de algehele gezondheid van uw kind, voor het eten en drinken, voor de spraak en voor de gebits- en kaakontwikkeling van uw kind.

Wat doet de logopedist?

Wanneer de spieren in de mond te slap of te sterk zijn of niet goed kunnen samenwerken, geeft de logopedist hiervoor oefeningen zodat het evenwicht in de mondmotoriek verbetert. De logopedist besteedt ook aandacht aan het afleren van de schadelijke mondgewoonten en geeft u adviezen hoe u thuis hiermee om kunt gaan. Wanneer er sprake is van tongpersen, leert uw kind de tong op de juiste manier te bewegen tijdens het slikken. Onze praktijk is hiervoor gespecialiseerd in oromyofunctionele therapie . Tijdens een intensief en kortdurend traject leert uw kind de spieren in de mond zo optimaal mogelijk gebruiken tijdens rust, spreken en eten en drinken. De logopedist werkt hierbij samen met de tandarts of orthodontist omdat de mondfuncties invloed hebben op de gebits-/ kaakontwikkeling

Lezen en schrijven

Herken je dit?

‘Mijn kind heeft moeite met hakken en plakken op school.’
‘Mijn kind schrijft alles zoals ze het hoort.’

Wat zijn problemen in het leren lezen en schrijven?

– Auditieve voorwaarden ( rijmen,hakken en plakken van woorden) is onvoldoende
– Uw kind schrijft het woord zoals het woord gehoord wordt.
– Het nazeggen van zinnen of reeksen woorden is lastig
– Uw kind herkent de letters niet.

Waarom is behandeling belangrijk?

Voor het goed kunnen leren lezen en schrijven, is het kunnen luisteren en onderscheiden van klanken belangrijk. Uw kind moet eerst het bewustzijn ontwikkelen dat zinnen uit woorden bestaan en woorden uit lettergrepen en klanken bestaan. Uw kind moet de diverse klanken kunnen benoemen en de verschillen kunnen herkennen. Ook leert uw kind in dit proces van voorbereiding op het leren lezen en schrijven te discrimineren: te luisteren naar bijvoorbeeld de eerste of laatste letter in een woord (auditieve discriminatie). Wanneer uw kind moeite heeft met deze vaardigheden en het fonologisch bewustzijn nog onvoldoende is, kan uw kind ook moeite hebben met het juist schrijven van een woord. Hierdoor wordt de leerontwikkeling van uw kind belemmerd.

Wat doet de logopedist?

De logopedist helpt uw kind bij deze problemen. Vanuit het luisteren naar klanken leert uw kind deze vaardigheden spelenderwijs en snel.

Stotteren

Herken je dit?

‘Mijn kind vertelt niets in de klas omdat hij stottert.’
‘Door mijn stotteren wordt ik vaak gepest.’

Wat is stotteren?

– Herhalen of verlengen van klanken, woorddelen, woorden of zinsdelen.
– Blokkeren (Blijven vastzitten op een woord of klank)
– Bevriezen (De spraakbeweging of ademstroom wordt onderbroken, lijkt stil te staan of bevroren)
– Uw kind komt niet meer uit zijn woorden.

Waarom is behandeling belangrijk?

Tijdens de normale spraak-taalontwikkeling komt stotteren voor. In de leeftijd van 3 tot 4 jaar komt ontwikkelingsstotteren voor in de normale ontwikkeling. De woordenschat van uw kind neemt in deze periode snel en explosief toe maar de spraakmotoriek is nog onvoldoende gerijpt. In deze periode is het normaal dat er ontspannen herhalingen en verlengingen voorkomen in de spraak van uw kind. Wanneer het stotteren een langere periode blijft bestaan, als uw kind gespannen gaat stotteren, blokkeert of onzeker wordt of dicht klapt door het stotteren, is het raadzaam contact te leggen met de logopedist of stottertherapeut. Ook wanneer stotteren in uw familie voorkomt is vroegtijdige behandeling geïndiceerd.

Wat doet de logopedist?

De logopedist / stottertherapeut geeft u adviezen over het stotteren in het dagelijks leven en kan uw kind leren vloeiender te spreken en beter met zijn stotteren leren om te gaan. Logopediste Heidi Salverda heeft bijscholing gevolgd op gebied van stotteren en hierin een specialisatie opgedaan. Wanneer er na een kort behandeltraject onvoldoende vooruitgang is, kan de logopedist u doorsturen naar een stottertherapeut. Stottert uw kind? Vul de Screeningslijst Stotteren in.

Gehoor

Herken je dit?

‘ Ik twijfel of mijn kind mij wel goed hoort.’

Wat zijn problemen in het gehoor?

– Middenoorontstekingen
– Aangeboren slechthorendheid.

Waarom is behandeling bij een gehoorprobleem belangrijk?

Goed kunnen horen is essentieel in de dagelijkse communicatie. Wanneer uw kind niet goed hoort, heeft dit een negatief effect op de spraak-/taalontwikkeling. Uw kind kan klanken, woorden en vragen immers niet goed verstaan.

Wat doet de logopedist?

Wanneer de logopedist vermoedt dat uw kind niet goed hoort, kan ze een gehooronderzoek adviseren via uw huisarts; KNO-arts of het Audiologisch Centrum.

Eten en drinken

Herken je dit?

‘Mijn zoontje groeit niet goed, het eten lukt niet’.
‘Mijn kind kan niet uit een beker drinken.’

Wat zijn eet- en drinkproblemen?

– Uw kind heeft moeite met eten en/ of drinken
– Uw kind heeft moeite met fles of borstvoeding
– Uw kind heeft moeite met leren drinken uit een beker
– Uw kind heeft moeite de overgang naar vaste voeding.

Waarom is behandeling belangrijk?

Al tijdens de zwangerschap drinkt een baby steeds vruchtwater. Na de geboorte lijkt het drinken uit de borst of fles daardoor relatief eenvoudig. Toch kunnen er problemen optreden op gebied van eten en drinken bij jonge kinderen. Aanvankelijk maakt de baby onwillekeurige bewegingen om het proces van zuigen-slikken-ademen te doorlopen om goed te kunnen drinken. Een goede coördinatie van zuigen-slikken-ademen is hierbij belangrijk. Maar ook andere factoren zoals tijdstip van de voeding, manier van aanbieden van de voeding en kindfactoren (bijvoorbeeld conditie en alertheid) zijn van belang om het voedingsmoment zo effectief een waardevol mogelijk te maken. Vanaf de leeftijd van drie maanden vervangt een willekeuriger zuig-slikpatroon het zuigen-slikken-ademen. Naarmate uw kindje ouder wordt, ontwikkelt de smaakontwikkeling zich en wordt er naast fles of borstvoeding ook vaste voeding aangeboden (rond de 4 à 6 maanden). Uw kindje moet omgaan met een lepel in de mond en een andere structuur in de mond dan melk. Dit is natuurlijk even wennen. Wanneer er problemen optreden met eten en/of drinken, kan dat leiden tot problemen in de groei. Uw kindje wordt belemmert in zijn ontwikkeling. Wanneer u merkt dat uw kindje na een gewenperiode moeite blijft houden met vast (gemalen) voedsel, kan de (pre)logopedist u adviseren en begeleiden.

Wat doet de (pre)logopedist?

Logopediste Heidi Salverda- van Veen is gespecialiseerd prelogopedist. Preverbale logopedie is logopedie bij jonge kinderen met eet-/ drinkproblemen. De prelogopedist komt op verwijzing bij u thuis langs en geeft u begeleiding en advies om zo het eten en drinken van uw kindje te stimuleren.

Wat kunnen we voor u en uw kind betekenen? maak een afspraak

Zo werkt het!

Logopedisch onderzoek

Elk kind is uniek. Steeds opnieuw is plezier en motivatie de sleutel tot leren.

Na de aanmelding van uw kind, hebben we een persoonlijk intakegesprek met ouder(s) en kind. We willen graag van u weten wat de hulpvraag is en vinden uw eigen indruk daarbij belangrijk.
De logopedische behandeling is maatwerk. Om maatwerk te kunnen leveren starten we voor ieder kind een logopedisch onderzoek. Spelenderwijs, met behulp van testmateriaal en observaties kijken we naar wat uw kind kan.

Hierna stellen we een behandelplan op en kan de behandeling van start gaan.

Multidisciplinair onderzoek

De logopedist kan een multidisciplinair onderzoek adviseren. Bijvoorbeeld wanneer er vragen zijn over het gehoor of de verdere ontwikkeling van uw kind.

In een multidisciplinair onderzoek wordt het gehoor en de algehele ontwikkeling van uw kind bekeken en vandaar uit wordt een advies op maat gegeven.

De praktijk werkt hiervoor onder andere samen met Pento Audiologisch Centrum Leeuwarden, Diagnostisch Centrum Kentalis, GGD Fryslan ( Consultatiebureau Plus), MEE Friesland, Integrale Vroeghulp Friesland. Vroeghulp Friesland.

' Heidi, wij hebben je inzet als heel prettig ervaren en vonden dat je onze -soms ietwat dwarse- zoon steeds op een fijne manier snel bij de les kreeg.
Wessel heeft veel geleerd en wij ook! Handige handvatten om speels en effectief met zijn spraak bezig te zijn.'

Nynke van den Berg, mem fan Wessel (5)Ouder

Therapie

Tijdens de behandeling oefenen we samen, vaak in de vorm van een spel. Daarbij sluiten we aan bij de belevingswereld en het ontwikkelingsniveau van uw kind. Vanuit plezier is leren leuker én makkelijker.

‘Elk kind is uniek. Steeds opnieuw is plezier en motivatie de sleutel tot leren’

U bent als ouder(s) aanwezig bij de behandelingen. De logopedist geeft adviezen en oefeningen mee voor thuis. Wordt uw kind Friestalig opgevoed? Dan doen we de behandeling ook in het Fries.Wanneer dat nodig is, leggen we tijdens het behandelproces contact met de leerkracht of leidster van uw kind, mits u dat goed vindt. We overleggen en geven adviezen over het omgaan met de logopedische klacht van uw kind in de klas.

Evaluatie

Na de behandelperiode evalueren we het resultaat van de behandeling door een onderzoek of observatie te doen en door er samen over te praten.

De logopedist geeft u een advies voor bijvoorbeeld vervolgbehandeling, nader onderzoek (zoals een multidisciplinair onderzoek *) of afsluiting van het behandeltraject. Dit is afhankelijk van het resultaat, de hulpvraag en bijvoorbeeld ook factoren als motivatie, therapietrouw en inzet. Ook kan in overleg een controle-afspraak worden ingepland en de therapie even gepauzeerd worden.

De laatste afspraak is een eindevaluatie. De logopedist geeft u adviezen mee en het behandeltraject wordt afgesloten.